MASH: Fillon zbatimi i dispozitës ligjore të destinuar për mësimdhënësit për avancimin e karrierës në tituj – “mentor” dhe “këshilltar”

Me fillimin e vitit kalendarik 2021, për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, fillon zbatimi i dispozitës ligjore të destinuar për mësimdhënësit për avancimin e karrierës në tituj – “mentor” dhe “këshilltar”, që nënkupton marrjen e kompensimit shtesë financiar si pjesë e të ardhurave personale nga angazhimi në punë, transmeton Tetova1

Bëhet fjalë për të drejtën që del nga Ligji i ri për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë në shkollat ​​fillore dhe të mesme, i krijuar si pjesë e Planit për reformimin e plotë të sistemit arsimor kombëtar dhe ka për qëllim të ndikojë në motivimin personal të mësimdhënësve për punë dhe të kontribuojë në ngritjen e dinjitetit dhe rëndësisë shoqërore të veprimtarisë arsimore.

Thirrja e parë publike për mësimdhënësit e shkollës fillore për promovimin në titullin ” mentor” është publikuar në linkun vijues. Thirrja ofron kuota specifike për secilën komunë,ku gjithsejt sa mësimdhënës gjatë këtij viti kalendarik mund të avancohen në titullin përkatës.

Për të aplikuar një mësimdhënës në thirrje, është e nevojshme të plotësoni disa kushte, pra të keni të paktën 7 vjet përvojë pune si mësimdhënës, të jetë i punësuar me kohë të pacaktuar dhe të plotësojë standardet profesionale për mësimdhënës-mentor.

Aplikimi kryhet ekskluzivisht në mënyrë elektronike përmes portalit www.karierenrazvoj.mon.gov.mk, ku si shtesë të aplikacionit, bashkangjitet edhe dokumentacioni i duhur si dëshmi e plotësimit të kushteve të deklaruara. Afati i fundit i aplikimit është më datë -21 janar 2021 dhe rezultatet e thirrjes do të shpallen më së voni deri më datë -10 shkurt 2021.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës fton të gjithë mësimdhënësit nga shkollat ​​fillore publike të shqurtojnë thirrjen dhe nëse i plotësojnë kushtet për aplikim, të dërgojnë kërkesën e tyre brenda afatit të përcaktuar, për të realizuar të drejtën e tyre të vërtetuar ligjërisht për tu avancuar në titullin “mentor”, dhe kështu të sigurojnë të ardhura më të larta personale./ora24.tv/